De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!

 

Boodschap Gods:

Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!

Jezus Christus, en Johannes de Doper en de discipelen van Jezus verkondigden dit al 2000 jaar geleden!    

 

Toen Jezus begon met prediken, zei Hij tegen de mensen:
“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”.
Toen de apostelen begonnen met prediken, zeiden zij tegen de mensen:
“Bekeer u en laat u dopen”. Wie zich niet bekeert, zal verloren gaan!

 

Bekering betekent honderdtachtig graden omdraaien. Terwijl je voorheen voor jezelf leefde, voor je eigen genot en je eigen eer en je eigen dingen, ga je voortaan voor God en voor je naaste leven.

 

Voorwaar!
Om het Koninkrijk Gods te ontvangen, dat nabijgekomen is, en te ervaren, moeten eerst de zonden – uw overtredingen – met berouw beleden worden. Vraag om vergeving; hiermee maakt u de weg vrij!

 

De bijbel zegt in Johannes 3:16:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga,

maar eeuwig leven hebben".

Jezus zelf zegt in Johannes 14:6: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij"!

Met andere woorden: Als wij in Jezus geloven en Hem in ons hart toelaten komen we hierdoor uiteindelijk bij de Vader in de hemel terecht, waar we na ons sterven voor eeuwig mogen leven.

Wilt u ook eeuwig leven ontvangen? Vraag Jezus dan in uw hart te komen wonen.  


 

Wilt u ook eeuwig leven ontvangen?  

Vraag Jezus dan in uw hart te komen wonen.

Hij heeft gezegd in Openbaring 3:20: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent,

Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij". Aan deze deur waar Jezus over spreekt, de deur van uw hart, zit maar één klink. Deze klink zit aan de binnenkant en alleen uzelf kunt deze openen. Jezus houdt van u en wil dat niemand verloren gaat, maar Hij laat u wel vrij. Hij dwingt niemand, want Hij is liefde!

Lieve mensen als u er nu voor wilt kiezen om Jezus in uw hart toe te laten, om zo eeuwig leven te ontvangen en beter leven te mogen leiden, bid dan het volgende gebed:

 

Hemelse Vader, vergeef me van al mijn zonden.

Ik geloof dat Jezus aan het kruis gestorven is,

ook voor mijn zonden,

en dat Hij is opgestaan op de derde dag uit de doden.

Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent.

En ik vraag U, kom in mijn hart.

als mijn Heer, als mijn Redder, als mijn Geneesheer, als mijn Bevrijder. En ook als mijn vriend.

Ik geloof dat als ik U met mijn mond belijd en met mijn hart geloof,

dat ik dan eeuwig leven heb ontvangen.

Ik dank u voor het eeuwige leven in Jezus naam.

Amen!    

 

Wanneer moet men zich laten dopen?

Na de bekering. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." (Marcus 16:16). Dus: Eerst geloven en dan zich laten dopen. "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen." (Handelingen 2:38). Dus: Eerst bekering en zich dan laten dopen.

 

Moet men zich dadelijk na zijn bekering laten dopen of enige tijd wachten?

Dadelijk. "Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd." (Handelingen 2:41).

"Hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen." (Handelingen 16:33).

Wat betekent Romeinen 6 vers 3 en 4: "Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen."

De doop wordt vergeleken met een begraven worden. De bijbelse manier van dopen geschiedt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt als het ware begraven in het water. Een zeer kort ogenblik is hij helemaal onder water om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw leven.

 

In welke naam moet gedoopt worden?

Jezus sprak: "Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." (Matthéüs 28:19).  

 

Op welke wijze moet gedoopt worden?

Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:3-4). Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

 

Hoe werd Jezus gedoopt?

Door onderdompeling. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water." (Matthéüs 3:16).

 

Online

We hebben één gast en geen leden online